میخ پرچ آلومینیوم ته بسته مدل SAS

SAS AL ST table