میخ پرچ آلومینیم استاندارد مدل NKS AL-ST

NKS AL ST table