میخ پرچ چند مرحله ای سرخزینه

مدل ASMG AL-ST

ASMG AL ST sar khazine

مدل STMG ST-ST

STMG ST ST sar khazine