پنل فاستنر

پنل فاستنر

Low-Profile Panel Fastener

Captive Panel Screws

اتصالات پانل فاستنر اتصال دائمی پیچ دار را می‌گویند. پنل فستنر ها صفحات یا ورق‌های فلزی را به هم جفت می‌کنند. پنل فاستنر قبل از مونتاژ بر روی کار به آسانی سوار و آزاد می‌شوند.

نصب پنل فاستنر: نصب پانل فاستنر تمیز و آسان است، تنها نیاز است که فاستنر را در یک سوراخ از قبل آماده‌شده قرار دهید و یک نیروی فشاری موازی را برای قرار دادن بست در پانل وارد کنید.

اتصالات پنل فاستنرنیازمند یک نیروی فشاری موازی است که باید برای نصب صحیح اعمال شود. طول زمانی که نیرو اعمال می‌شود به همان اندازه مهم است.

پنل و فاستنرها با استفاده از ویژگی قطعی خاص کار می‌کنند. وقتی قسمتی از پانل فاستنر به داخل حفره فشار وارد می‌شود, مواد مادری را جابجا می‌کنند و به طور مؤثر بست‌ها را به داخل پانل قفل می‌کنند.

 

panel panelTT

72 73

install