مهره های اینسرت

1 table

 

2 table

 

 

3 table

 

4 table

 

5 table

 

6 table