ابزار مهره پرچ دستی PLN (انبر مهره پرچ دستی)

92 93 table