ابزار دستی میخ پرچ مدل PL 64R (انبر میخ پرچ دستی)

96 97 pl64r table